Mitä hakukoneoptimointi on ja miten sitä tehdään?

Hakukoneoptimointi on nettisivuille tehtävä prosessi, jonka tavoitteena on saada sivusto näkymään paremmin ja sijoittumaan korkeammalle Google-haun tuloksissa mahdollisimman monella eri aihealueeseen liittyvällä hakusanalla. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on helpottaa sivuston löydettävyyttä ja kasvattaa kävijämääriä ilman maksettuja mainoksia.

Hakukoneoptimointi on käsitteenä hyvin laaja ja pitää sisällään monia erilaisia toimenpiteitä, joita tehdään mm. siihen tarkoitetuilla työkaluilla ja tekstisisältöä tuottamalla sivustolle kohdennettuja hakutermejä, eli avainsanoja käyttäen. Sisällön optimointi  tehdään sivuston näkyvään sisältöön, kuten otsikoihin, tekstiin ja kuviin. Teknisessä optimoinnissa keskitytään nettisivun rakenteessa oleviin tietoihin, jotka eivät varsinaisesti näy käyttäjille, mutta ovat käyttäjäkokemuksen ja hakukoneiden kannalta erittäin tärkeitä tietoja. Kun Google löytää sivuston paremmin, myös käyttäjät löytävät sivuston paremmin.

Miksi hakukoneoptimointi on hyödyllistä?

Suomessa tehdään noin 30 miljoonaa Google-hakua per päivä, joten hakukoneita kannattaa käyttää hyödyksi markkinointikanavana. Mitä korkeammalla sijoituksella sivusto on Googlen hakutuloksissa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sivustolla tullaan vierailemaan. Maksullisella Google-mainonnalla saadaan nopeasti lisää näkyvyyttä, mutta vaikka maksetut mainokset näkyvät haussa aina ensimmäisenä, valtaosa haun tehneistä ohittaa mainokset kokonaan ja siirtyy niin sanottuihin ”luonnollisiin” hakutuloksiin. Nettisivut eivät kuitenkaan itsestään pääse Googlen hakutuloksien ensimmäiselle sivulle, vaan se vaatii siihen tarkoitettua työtä, eli hakukoneoptimointia. Vaikka hakukoneoptimointi on aikaa vievää, ja ensimmäisiä tuloksia nähdään yleensä vasta noin 3-6 kuukauden päästä työn aloittamisesta, tulokset ovat pitkäkestoisia, sillä hakukoneoptimoinnissa tehtävä työ ei häviä nettisivulta pois. 6-12 kuukauden jälkeen työn aloittamisesta tulee näkymään jo selkeitä tuloksia. Hakukoneoptimoinnin tavoite on kasvattaa sivuston näkyvyyttä ja kävijämääriä pitkällä tähtäimellä ja tuoda sitä kautta yritykselle lisää yhteydenottoja, asiakkaita ja myyntiä.

Mitkä tekijät vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen?

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa monet eri tekijät ja niihin perehtyminen vaatii aikaa ja vaivaa. Googlen sanotaan käyttävän noin kahtasataa eri muuttujaa, joiden perusteella se sijoittelee näyttämänsä hakutulokset mahdollisimman osuvasti miljardien nettisivujen joukosta. Yhtä oikeaa vastausta siihen, mikä vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen ei ole, vaan parempien tuloksien saavuttaminen koostuu monesta eri tekijästä. Selkeästi parempia tuloksia tuottavista hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä voidaan kuitenkin lyhyesti mainita mm. sisällön puolesta oikeiden avainsanojen käyttö, laadukas ja uniikki lukijaystävällinen sisältö ja sen pituus, sivuston latausnopeus, tietoturvaan liittyvät asiat (https-protokolla), URL-osoitteen rakenne, sivuston rakenteen navigoinnin kannalta tärkeiden sisäisten linkkien toimivuus sekä ulkoiset linkit jne. Alle on kirjoitettu pintaraapaisuna yleisimmistä hakukoneoptimoinnissa tehtävistä toimenpiteistä.

Hakukoneoptimoinnin aloittaminen

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe on kartoittaa sivuston lähtötilanne ja suunnitella, miten hakukoneoptimointia aletaan kyseisellä nettisivulla tekemään. Sivustolta käydään läpi mahdolliset ongelmakohdat ja puutteet mm. otsikoissa, teksteissä, kuvissa, metaotsikoissa ja -teksteissä sekä sivuston rakenteessa. Tähän vaiheeseen on käytettävissä erilaisia hakukoneoptimointiin tarkoitettuja työkaluja, joita mm. Google tarjoaa. Kun sivuston lähtötilanne on kartoitettu, havaitut ongelmat ja puutteet sekä suunnitelma hakukoneoptimoinnin toteutuksesta kirjataan ylös, jotta tuloksia voidaan seurata siitä lähtien, kun työ aloitetaan.

Avainsanat ja hakusana-analyysi

Avainsanoilla tarkoitetaan hakutermejä, eli hakusanoja ja niiden yhdistelmiä, joita ihmiset käyttävät Google-haussa löytääkseen haluamansa tiedon. Kun hakukoneoptimointia lähdetään tekemään on tärkeintä selvittää ensin, mitä aihetta nettisivu käsittelee ja millä hakusanoilla sivusto todennäköisimmin löytyy Googlesta ja mitä hakusanoja tulisi käyttää näkyvyyden parantamiseksi. Tällä tarkoitetaan avainsanatutkimusta eli hakusana-analyysia. Hakusana-analyysissa etsitään haetuimpia aiheeseen sopivia avainsanoja käyttämällä siihen tarkoitettuja työkaluja. Näitä työkaluja käyttämällä on mahdollista selvittää, kuinka monta hakua tietyllä hakusanalla, tai hakusanayhdistelmällä tehdään kuukausittain ja mitkä nettisivut saavat näkyvyyttä tietyillä hakusanoilla. Parhaista hakusanoista tehdään lista ja niitä käyttämällä hakukoneoptimoinnissa on mahdollista parantaa nettisivujen sijoituksia Google-haun tuloksissa. 

Miten oikeat avainsanat valitaan?

Kun sivuston hakukoneoptimointia varten käytettäviä avainsanoja valitaan, täytyy tutkia hakusanojen kuukausittaisten hakujen määrän lisäksi myös hakusanojen vaikeus. Sivustoa parhaiten kuvaavalla hakusanalla voi olla suuri määrä hakuja, mutta haetuimmilla avainsanoilla on usein myös kova kilpailu, jolloin nouseminen Googlen hakutuloksissa on vaikeampaa. Tämän takia on hyvä etsiä hakutermejä, jotka koostuvat useammasta sanasta ja kuvailevat sivustoa tarkemmin esim. ”toimiala” + ”paikkakunta”.

Avainsanat tulee valita siten, että ne vastaavat sivuston aihealuetta. Jos hakukonenäkyvyyttä ja kävijöitä yritetään saada paljon haetuilla hakutermeillä, jotka eivät täysin vastaa sivuston sisältöä, hakuja tekevä kohderyhmä on väärää eikä potentiaalisia asiakkaita tätä kautta saada.

Nettisivuston jokaiselle sivulle on valittava oma hakutermi. Jos sivuston useampi sivu on optimoitu samalle hakutermille, ne käytännössä kilpailevat keskenään hakukonenäkyvyydestä.

Kilpailija-analyysi

Kun hakusana-analyysia tehdään, on sen yhteydessä hyvä suorittaa myös kilpailija-analyysi. Kilpailija-analyysissa tutkitaan samalla toimialla olevia hakukonenäkyvyydestä kilpailevia nettisivuja, jotka sijoittuvat samoilla avainsanoilla korkeimmalle Googlen hakutuloksissa. Tämän työvaiheen myötä on helpompi suunnitella hakukoneoptimoinnin strategiaa, jolla saadaan työstettävä sivusto sijoittumaan hakutuloksissa paremmin.

Verkkosivujen ulkoinen ja sisäinen hakukoneoptimointi

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi (on-page SEO)

Sisäiseksi optimoinniksi lasketaan kaikki hakukonenäkyvyyteen vaikuttava työ, jota tehdään sivuston sisällä. Näitä toimenpiteitä jaotellaan kahden otsikon alle: sisällön optimointi ja tekninen optimointi.

Sisällön optimointi

Sisällön hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston käyttäjälle näkyvän sisällön eli otsikoiden, tekstin ja kuvien optimointia. Sisällön optimointi perustuu sivulle kohdennettujen avainsanojen käyttöön otsikoissa ja tekstissä siten, että hakukone ymmärtäisi helposti sivun sisältämän aihealueen. Kun avainsanoja käytetään oikein, hakukoneet osaavat näyttää sivun hakutuloksissa oikealle kohderyhmälle. Hakukoneet kuitenkin tunnistavat spämmitekstin, joten sisällön tulee olla ennen kaikkea hyvin kirjoitettua ja lukijalle selkeää, eli otsikoihin ja teksteihin ei kannata vain syöttää avainsanoja parempien Google-sijoitusten toivossa.

Otsikot

Oikeita avainsanoja tulisi käyttää heti sivun sisällön alussa, jotta hakukone ymmärtää mahdollisimman nopeasti sivun aihealueen. Optimoidussa tekstissä on välttämätöntä käyttää otsikoita. Sekä pääotsikossa, että alaotsikoissa tulisi käyttää sivuun kohdistettua avainsanaa. Otsikot täytyy kuitenkin muistaa pitää järkevinä lukijaa ajatellen, joten on tärkeää osata muotoilla otsikoiden tekstit selkeiksi, eikä vain käyttää suosituimpia hakusanoja niiden perusmuodoissa. Otsikoilla on myös niin kutsutut ”heading tagit”, jotka viestittävät hakukoneelle otsikoiden tärkeysjärjestyksen. Pääotsikko on merkitty H1-tagilla ja alaotsikoissa käytetään H2- ja H3-tageja.

Tekstisisältö

Hyvin tuotettu tekstisisältö on optimoitu avainsanoja käyttäen hakukoneystävälliseksi, mutta samalla myös sivuston vierailijalle selkeäksi, asianmukaiseksi ja myyväksi. Sisällön kirjoittamisessa tärkeää on tekstin ainutlaatuisuus, eli tekstin ei tule olla suoraan kopioitua joltain toiselta nettisivulta. Jos usemmalla nettisivulla on täysin identtistä tekstiä, sivustot eivät pysty kilpailemaan Googlen hakutulosten sijoituksissa sisällön perusteella, jolloin näkyvyyteen vaikuttaa muut tekijät.

Tekstin pituudella on myös merkitystä hakukonenäkyvyyden kannalta. Sopivan pituisen tekstin tulisi sisältää minimissään n. 500 sanaa, mutta tutkimuksen mukaan yli 2000 sanaa sisällään pitävät sivut sijoittuvat useimmin korkealle Googlen hakutuloksissa. Sisältöä kirjoittaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että tekstiä kirjoitetaan ensisijaisesti ihmiselle, eikä hakukoneelle. Jos tekstissä on tuhansia sanoja, mutta tekstin sisältö ei ole lukijalle järkevää eikä vastaa käyttäjän kysymyksiin ja tarpeisiin, käyttäjä saattaa hyvin nopeasti poistua sivulta takaisin Googlen hakutuloksiin ja klikata seuraavaa linkkiä. Sisällön pituutta tärkeämpää on sisällön laatu lukijaa ajatellen.

Kuvat

Otsikoiden ja tekstisisällön lisäksi Google käy läpi myös sivustoilla olevat kuvat. Kuvien optimointi voi olla hyvinkin merkittävä tekijä näkyvyyden kannalta varsinkin, jos sivustolla on paljon kuvia. Esimerkiksi verkkokaupat voivat saada lisää kävijöitä ja mahdollisia ostajia Googlen kuvahaun kautta. Kuvilla tulisi olla mahdollisimman asianmukainen tiedostonimi ennen sivustolle lataamista, mahdollisimman kuvaava otsikko sekä vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti. Alt-teksti tulee näkyville kuvan kohdalle silloin, kun kuva on jostain syystä rikkinäinen. Kuvien optimointi oikean kokoisiksi vaikuttaa myös sivuston nopeuteen. Tämä liittyy tekniseen optimointiin.

Tekninen hakukoneoptimointi

Teknisessä hakukoneoptimoinnissa tutkitaan ja korjataan sivuston rakenteessa olevia vikoja ja puutteita, jotka hidastavat nettisivua, heikentävät käyttäjäkokemusta sekä mahdollisesti estävät Googlea näkemästä ja indeksoimasta sivuja. Indeksillä tarkoitetaan Googlen tietokantaa, johon se listaa ja tallentaa verkkosivut, jotka se haluaa hakutuloksissa näyttää. Tekniseen optimointiin liittyvät asiat eivät näy konkreettisena sisältönä sivuston käyttäjälle, mutta hakukoneille nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä sivuston löydettävyyden kannalta.

Sivuston teknistä optimointia on hyvä seurata ja ylläpitää säännöllisesti etenkin, jos sivulle tuotetaan jatkuvasti paljon sisältöä. Mitä enemmän nettisivustolla on sivuja ja sisältöä, sitä todennäköisemmin tekniselle puolelle voi tulla ongelmia.

Tässä lyhyesti muutamasta yleisestä aiheesta, joita käsitellään teknisessä hakukoneoptimoinnissa:

Metaotsikko (title)

Metaotsikko eli title on sivun sisältöä mahdollisimman asianmukaisesti kuvaava otsikko, joka näkyy Googlen hakutuloksissa ja sivun välilehdessä. Titlea ei tule sekoittaa sivun tekstisisällössä oleviin otsikoihin, eli headingeihin. Metaotsikon tulee olla lyhyt teksti sivun aihealueesta ja otsikkoon täytyy sisällyttää sivun tärkein avainsana.

Metakuvaus

Metakuvaus on hakutuloksissa näkyvän metaotsikon alla oleva ”esittelyteksti”, joka kertoo hakukoneelle, sekä hakukoneen käyttäjälle, mitä sivu pitää sisällään. Metakuvauksen tekstin tulee olla lyhyt, enintään n. 150 merkkiä, ja se täytyy pitää sisällään sivulle relevantteja avainsanoja.

Sisäiset linkit

Sivuston rakenteeseen liittyvät asiat, kuten sisäiset linkitykset helpottavat käyttäjien lisäksi myös Googlea löytämään sivun sisällön paremmin. Perustana on, että kaikki sivuston sisältö tulisi löytää enintään kolmella klikkauksella etusivulta.

XML-sivustokartta

XML-sivustokartta, eli sitemap on hakukoneille tehtävä luettelo koko nettisivuston sisältämistä erillisistä sivuista, joiden halutaan näkyvän Googlen hakutuloksissa.

Robots.txt

Hakukone lukee ennen sivuston tutkimista robots.txt -tiedoston. Tällä tiedostolla voidaan kertoa Googlelle mitä sen tulee nettisivustolta lukea ja mitä ei. Lähtökohtaisesti robots.txt -tiedostoa ei kannata lähteä muokkailemaan, sillä pahimmassa tapauksessa siinä oleva väärä komento voi poistaa sivuston näkyvyyden Googlesta kokonaan. Sivustokohtaisesti tätä tiedostoa muokkaamalla voidaan kuitenkin tehdä hyödyllisiä muutoksia.

Sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi (off-page SEO)

Sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi tarkoittaa Google-sijoituksen parantamista toimenpiteillä, joita ei tehdä sivuston sisällä. Ulkoisen optimoinnin merkittävin hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä on muilta ulkoisilta sivustoilta johtavat linkit kohdesivulle, eli backlinkit. Ulkoiseen hakukoneoptimointiin kuuluu myös mm. sosiaalisen median käyttö näkyvyyden lisäämiseksi.

Ulkoiset linkit eli backlinkit

Muilta sivustoilta saatuja linkkejä, eli backlinkejä pidetään yhtenä tärkeimmistä tekijöistä hakukoneoptimoinnin ja Google-sijoitusten kannalta. Linkit muilta sivuilta viestittävät Googlelle sivuston luotettavuudesta ja suosittavuudesta ja siksi Google mielellään tarjoaa hakutuloksissa tällaisia relevantteja sivuja.

Backlinkien saaminen voi olla haastavaa, sillä sivustolle osoittavien linkkien tulisi olla laadukkaita. Laadukkaalla linkillä tarkoitetaan linkityksiä sellaisilta sivuilta, jotka Google näkee luotettavina ja joiden sivuston sisältö vastaa linkitettävän sivuston sisältöä. Ulkoisten linkkien käytöstä hyötyy sivuston luotettavuuden kannalta linkin saajan lisäksi myös linkin antava sivusto, joten hyöty ei ole vain yksipuolista. Backlinkejä voi hankkia muutamalla eri tavalla. Tärkeintä on, että ulkoinen linkki tulee sivustolta, jonka sisältö on relevanttia linkin saavan sivuston kanssa.

Kuinka ulkoisia linkkejä saadaan?

Paras tapa hankkia laadukkaita ulkoisia linkkejä on mm. etsiä sopivia aihealueeseen liittyviä tai kotisivun kanssa jo yhteistyötä tekeviä sivustoja ja pyytää näiltä linkkiä. Esimerkkinä voi olla myös, että sivusto on mainittu jonkun toisen sivun tekstissä, mutta linkkiä tekstiin ei ole lisätty. Tällaisessa tapauksessa voidaan myös pyytää linkin lisäämistä tekstiin. Ulkoisista linkeistä voidaan tehdä niin sanotusti vaihtokauppaa. Tämäkin on kannattavaa, sillä omalta kotisivulta lähtevät linkit toisille sivuille vaikuttavat myös positiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Tärkeintä on, että sivustot ovat luotettavia ja relevantteja keskenään.

Linkkejä voi lisätä itse myös esimerkiksi yrityshakemistoihin ja vieraskirjoituksiin

Maksetut linkit

Linkkejä on mahdollista ostaa ja halpojen backlinkien ostaminen Google-näkyvyyden ja parempien sijoitusten toivossa voi olla houkuttelevaa. Ulkoisilta sivuilta tulevien linkkien ostaminen menee käytännössä siten, että backlinkejä tarjoavalle sivulle maksetaan artikkelista, johon on sisällytetty sivustolle osoittava linkki tai pelkästään linkin lisäämisestä sivustolle, jossa on lista satunnaisista nettisivuista.

Tällaisten maksettujen linkkien kanssa voi tulla kuitenkin hyvin helposti ongelmia sillä Google osaa tunnistaa maksetut backlinkit. Jos ulkoinen linkki tulee sivustolta, joka ei ole aihealueeltaan millään tavalla yhteydessä linkitettävään sivustoon, Google noteeraa tämän ja pitää linkkiä arvottomana. Mikäli Google ymmärtää sivustolla olevan maksullisia backlinkejä, sanktiona voi olla sijoituksen laskeminen hakutuloksissa tai jopa sivun poistaminen Googlen indeksistä, eli tietokannasta, johon Google on hakutuloksissa näkyvät julkiset nettisivustot tallentanut. Toisin sanoen sivut eivät näy hakutuloksissa ollenkaan.

On kuitenkin eri asia maksaa hakukoneoptimoinnin ammattilaiselle, jonka palveluihin ja osaamiseen kuuluu muun hakukoneoptimoinnin lisäksi laadukkaiden linkkien rakentaminen. Tämä on suositeltavaa, jos linkkien hankkiminen itse on haastavaa.

Yksi laadukas, luotettavalta sivulta ja rehellisin keinoin hankittu linkki on arvokkaampi kuin 100 huonolaatuista linkkiä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa vahingoittaa sivuston hakukonenäkyvyyttä.

Sosiaalinen media

Sosiaalista mediaa voidaan myös käyttää hakukoneoptimoinnin välineenä, vaikka se ei suoranaisesti vaikuta kotisivuston näkyvyyteen Googlessa. Google indeksoi joitakin Facebookin ja Twitterin julkaisuja omina sivuinaan ja käytännössä niitä voidaan optimoida ns. laskeutumissivuiksi. Sosiaalisen median julkaisuihin voidaan linkittää sivustoja, mutta Google ei laske niitä arvokkaiksi ulkoisiksi linkeiksi, joten Facebookissa tai Twitterissä spämmääminen on turhaa. Hyvin tuotettu ja paljon näkyvyyttä saava sisältö sosiaalisen median sisällä toki kasvattaa mahdollisuuksia saada ulkoisia linkkejä. Sosiaalinen media on markkinoinnin kannalta erittäin hyödyllinen kanava, mutta hakukoneoptimoinnissa muut tekijät ovat huomattavasti hyödyllisempiä.

Yhteenveto

Tässä kirjoituksessa on lyhyesti kerrottu joistakin yleisimmistä hakukoneoptimoinnissa tehtävistä toimenpiteistä ja Google-näkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen projekti on tietenkin aina erilainen sivuston koosta, rakenteesta, kilpailun tasosta, aihealueesta ja monesta muusta asiasta riippuen.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on siis luoda sivustolle parempaa hakukonenäkyvyyttä, nostaa sijoitusta Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta tuoda sivuille lisää kävijöitä eli potentiaalisia asiakkaita ja kasvattaa yritysten myyntiä ilman maksettuja mainoksia.

Vaikka hakukoneoptimoinnin tekeminen huolellisesti on aikaa vievää ja selkeitä tuloksia aletaan nähdä vasta kuukausien päästä työn aloittamisesta, se on pitkällä tähtäimellä erittäin kannattava sijoitus sen pitkäkestoisten vaikutusten takia. Varsinkin isommilla sivustoilla ja kilpailluilla toimialoilla hakukoneoptimointia suositellaan jatkuvaksi prosessiksi, jotta tehdyn työn tuottamia tuloksia voidaan seurata sekä ylläpitää sivuston toimivuutta ja Google-näkyvyyttä.